جلسات مشورتی با اعضای انجمن صنفی

پیرو جلسات مشورتی با اعضای انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند ؛ طی دو هفته ایی که گذشت؛ دو گروه از اعضا با هیات مدیره انجمن صنفی دیدار داشتند. در این جلسات عملکرد هیات مدیره انجمن صنفی مورد گفتگوی اعضا قرار گرفت. هر کدام از اعضای محترم پرسش هایی از هیات مدیره در مورد رویکرهای پیش رویش داشت. همچنین در مورد پروسه ایی که طی شده ابهاماتی برای اعضا به وجود آمده بود که با توضیحات و روایت هیات مدیره از آنچه که گذشت و آنچه که پیش رو دارد؛ امید است تا حدی روشنگری اتفاق افتاده باشد. حاضران نسبت به وضعیت حرفه ایی خود نگرانی هایی داشتند که با توضیحات و اطمینان رئیس هیات مدیره انجمن صنفی در موارد مشخص و قانونی تا حدی نگرانی ها برطرف شد.

اکثر اعضای شرکت کننده در این دیدار خواستار اطلاع رسانی بیشتر از طرف انجمن صنفی به اعضایشان بودند که هیات مدیره دراین راستا تلاش بیشتری خواهد کرد.

در مورد مجمع پیش رو پرسیده شد و هیات مدیره روال طبیعی را به همان صورت قانونی که وظیفه ی هیات مدیره است را عنوان کرد که با این توضیحات بدیهی بوده که قطعا مجمع با حضور اعضای انجمن صنفی برگزار خواهد شد و تاریخ آن با دستور جلسه ی مشخص به زودی اعلام خواهد شد.

در جلسه ی دوم دیدار این دوهفته ی اخیر که در عصر چهارشنبه چهارم مرداد ماه برگزار شد ؛ اکثراعضای حاضر مشخصا خواستار این شدند که انجمن صنفی باید هر چه زودتر اتاق قدیمی انجمن مستندسازان را از خانه تحویل بگیرد؛ این اعضا نگران بودند که مبادا انجمن دیگری جایگزین مستند سازان در خانه ی شماره ی یک بشوند. هیات مدیره این خواسته را مد نظر خود خواهد داشت و با مشورت با جمع بیشتری از اعضا به تصمیم مناسب خواهد رسید.

یکی از دوستان در مورد عضویت در دو انجمن مستندسازان و ایرادی که به نظرشان می رسید پرسش کردند. آقای تهامی نژاد عنوان کردند که هر فردی می تواند هم زمان به شکل آزاد عضو چندین انجمن با هر عنوانی باشد و این قابل ایراد نمی تواند باشد.

اعضای حاضر در دو جلسه ایی که گذشت :
محسن براتی – الهام اسحاقی – داوود فروغی – حسن بهرام زاده – هادی آفریده – محمد جعفری – آذر مهرابی – مرتضی پایه شناس – مصطفی شیری – محمد کارت – رضا فرهمند
با حضور اعضای هیات مدیره انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند

ارسال یک نظر